OBSAH

     1. Všeobecná ustanovení
     2. Uživatelský účet
     3. Poskytnutí osobních údajů
     4. Předmět kupní smlouvy
     5. Platba, poštovné a doprava
     6. Reklamační řád
     7. Storno/zrušení objednávky, vrácení zboží
     8. Expediční lhůta
     9. Jak objednávat? Nákupní řád
     10. Závěrečné ustanovení1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ


1.1. Tyto obchodní podmínky včetně reklamačního řádu jsou účinné od 28. 3. 2021 (dále jen „obchodní podmínky") pro E-shop www.stefacha.cz provozované společnosti Crystal Productions Merchandise Factory s r.o., se sídlem Havířov - Prostřední Suchá, Dělnická 769/64, 735 64, IČ: 02585481, zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 58118 pro prodej zboží prostřednictvím online obchodu umístěného na internetové adrese www.merchandisefactory.eu a www.stefacha.cz  (dále jen „prodávající").
Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „o.z.“), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím fyzickou, či právnickou osobou.
Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku.
Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, a to ve smyslu platných ustanovení § 443 – 446 obch. z., resp. § 601 o.z.

1.1.1. ROZHODNÉ PRÁVO, JAZYK
Právní vztahy a případné spory vznikající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem. Smluvním jazykem je jazyk český. Případné spory jsou řešeny místně příslušnými soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.1.2. KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY NA DÁLKU
Kupující souhlasí s tím, že je objednávka učiněna komunikačními prostředky na dálku. Za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající žádnou odpovědnost, stejně tak ani za jakékoliv náklady kupujícího související s využitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.2. UŽIVATELSKÝ ÚČET


2.1.   Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet") V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle, než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.3. POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


3.1. Podáním objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování, zpracování a archivaci údajů o kupujícím a jeho nákupech, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu.

3.2. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

3.3. Prodávající se zavazuje k ochraně uvedených osobních dat poskytnutých jemu kupujícím. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu prodejce a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

3.4. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající tyto údaje zpracovával pro své marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je zpřístupnil i třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

3.5. V případě ukončení obchodování mezi prodávajícím a kupujícím na žádost kupujícího, a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu, budou tato data z archivu dodavatele odstraněna (vymazána).4. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY


4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. Kupující navrhuje uzavření kupní smlouvy prostřednictvím řádně vytvořené objednávky v e-shopu prodávajícího nebo prostřednictvím telefonu. Prodávající neprodleně potvrdí převzetí tohoto návrhu na e-mail kupujícího, přičemž toto potvrzení není svojí povahou souhlas s uzavřením kupní smlouvy. Za souhlas s uzavřením kupní smlouvy je považován okamžik, kdy prodávající odešle objednané zboží kupujícímu. V okamžiku odeslání nebo předání zboží tedy jednoznačně dochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, přičemž tato smlouva se řídí platnými nákupním řádem prodávajícího. Kupující spolu s informacemi o odeslání zboží obdrží elektronicky prostřednictvím e-mailu daňový doklad, odkaz na platné obchodní podmínky, které jsou archivovány a odkaz na informace týkající se odstoupení od této kupní smlouvy. Dalším okamžikem, kdy dochází k uzavření kupní smlouvy, je výzva k osobnímu vyzvednutí objednaného zboží kupujícím na adrese výdejního místa, které bylo pro tento účel zřízené prodávajícím. Kupní smlouva může vzniknout i v jiném než v jednom z výše popsaných případů, vždy ale musí dojít k jednoznačnému písemnému souhlasu prostřednictvím e-mailu s uzavřením kupní smlouvy ze strany prodávajícího. Kupující je oprávněn odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy bez jakýchkoliv sankcí, dokud nedojde k odeslání objednaného zboží ze strany prodávajícího. Tento svůj záměr kupující oznámí prodávajícímu e-mailem nebo telefonicky. Kupní smlouva je vždy uzavřena v úředním jazyce České republiky. Kupní smlouva je vždy uzavírána na dobu určitou, do okamžiku převzetí zboží kupujícím. Tímto nezanikají práva kupujícího ani prodávajícího, které podléhají platné české legislativě a tomuto nákupnímu řádu.

4.3. Ceny všech produktů jsou aktualizovány průběžně a jsou zveřejněné na internetových stránkách.

4.4. Ceny zboží v našem obchodě již zahrnují veškeré poplatky a jsou tedy konečné. Cena zboží nezahrnuje náklady na přepravu a balné pro zásilkový obchod.

4.5. Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v ceníku v okamžiku podání závazné objednávky kupujícího. V případě, že není cena zboží známa v době uzavření kupní smlouvy, bude stanovena dohodou stran později, kdy v tomto případě má-li být realizován předmět prodeje, má spotřebitel povinnost do 3 dnů od prokazatelného sdělení kupní ceny prodávajícím sdělit, zda sdělenou kupní cenu akceptuje či nikoliv

4.6. Kupující bere na vědomí, že vyobrazení a fotografie u zboží včetně textu uvedeného u zboží mají pouze ilustrační charakter a nemusí zcela odpovídat skutečnosti.

4.7. Spotřebitelská smlouva je uzavíraná mezi prodávajícím a jinou právnickou či fyzickou osobou.


5. PLATBA, POŠTOVNÉ A DOPRAVA

5.1. Způsob platby kupující vybírá při výběru způsobu platby v nákupním košíku - více v podrobnostech o možnostech platby. 

5.2. Aktuální ceník a destinace, kam je možné posílat, se kupující dozví vždy při výběru dopravce v nákupním košíku. 

5.3. Cena zahrnuje vždy poštovné včetně balného.

5.4. V případě, že bude e-shop zasílat zboží jedné objednávky 2x nebo vícekrát (například v případě, že zboží není aktuálně na skladu) hradí poštovné Crystal Productions Merchandise Factory s.r.o.

5.5. Pokud bude zákazník požadovat výměnu zboží v případě špatného zvolení parametrů produktu (například velikosti textilu), platí zákazník poštovné opakovaně.

5.6. Do zahraničí zasíláme pouze věci, které jsou momentálně skladem. Pokud si tedy objednáte více věcí a my je nemáme všechny skladem, pošleme vám jen ty, které skladem jsou, a zbytek objednávky stornujeme. Pokud byste si rádi na zboží počkali, musíte to připsat do objednávky info@stefacha.cz. Pošleme vám vše najednou, ale dodací lhůta se pak může pohybovat až okolo 1-3 týdnů, o dostupnosti zboží Vás budeme informovat.

5.7. Všechny možnosti, jak prodávající může kupujícímu zboží předat nebo doručit najdete při výběru v nákupním košíku nebo v tomto přehledu.6. REKLAMAČNÍ ŘÁD


6.1. Každý kupující, který zakoupil zboží na e-shopu STEFACHA má nárok dle občanského zákoníku na reklamaci zboží v případu projevení vady do 24 měsíců od převzetí zboží.

6.2. NÁROK NA REKLAMACI SE NEVZTAHUJE NA:

 • poškození zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí)
 • opotřebování zboží z povahy produktu běžného užívání a opotřebování časem
 • škody na zboží z neobvyklého používání nebo škody zaviněné uživatelem
 • škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací

6.3. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů od převzetí informovat prodávajícího.

6.4. Oznámení o zjištěných zjevných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem na info@stefacha.cz) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží nebo bez odkladu pro projevení vady nebo telefonicky na čísle +420 739 666 188.

6.5. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady – musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují, popř. zaslat foto. K oznámení doporučujeme výhradně používat náš FORMULÁŘ.

6.6. K reklamaci není nutné předkládat kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. V případě, že ale vaši objednávku a fakturu nedohledáme v našem systému, může prodávající kupujícího vyzvat k doložení kopie dokladu. Reklamaci v tomto případě prodávající začne vyřizovat až při dodání kopie dokladu o zaplacení nebo faktury.

6.7. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

6.8. Reklamace budou vyřízeny v souladu s ustanovením § 19 odst.3) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

6.9. REKLAMACE DORUČOVACÍCH SLUŽEB
Zboží z Crystal Productions Merchandise Factory s.r.o. je k vám doručováno prostřednictvím České pošty, Zásilkovny, nebo jiné logistické společnosti. Může se stát, že k vám zásilka dorazí poškozená. V takovém případě postupujte prosím následovně:

 • Zásilku si vždy prohlédněte u přepážky nebo ihned při předávání zboží přímo před pracovníkem.
 • V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený…) sepište ihned s doručovacím pracovníkem protokol o poškození zásilky.
 • Na místě je možné balík rozbalit a zboží zkontrolovat, a to především v případě rozbitných věcí. Nenechte se uchlácholit, že se máte obrátit na e-shop, expedujeme zboží nerozbité a zabalené tak, aby v případě dobrého zacházení dorazilo k zákazníkovi nepoškozené.7. STORNO / ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY, VRÁCENÍ ZBOŽÍ

7.1.  V případě, že se kupující rozhodne objednávku v době, kdy objednávka ještě nebyla expedována zrušit, urychleně o tom kupující informuje prodávajícího na telefonním čísle +420 739 666 188 nebo emailem na info@stefacha.cz. O zrušení objednávky bude kupující prodávajícím neprodleně informován.

7.2. V případě, že kupující potřebuje zboží vyměnit nebo vrátit ve 14denní lhůtě od nákupu, musí postupovat dle těchto pokynů v sekci REKLAMACE A VÝMĚNA.8. EXPEDIČNÍ LHŮTA

8.1.  Zboží, které je skladem, je expedováno v rozmezí 1-3 dnů od objednání (v případě zaslání na  dobírku) nebo od připsání platby na účet (v případě platby bankovním převodem). K této době je pak nutno připočíst standardní dobu doručení přepravní společností. Doba dodání u zboží vyrobeného na zakázku je ovlivněna skladovými zásobami prodávajícího, nebo jeho dodavatele. O skladových zásobách bude kupující informován nejpozději do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky.

8.2.  V období s předpokládaným větším nárůstem objednávek, například v období Vánoc, mohou být doby dodání objednaného zboží v rozmezí 7-20 pracovních dnů a je nutno tedy s nimi počítat. Je-li u objednávky zvolena platební metoda převodem na účet, termín dodání začíná plynout až po připsání platby na účet prodávajícího.9. JAK OBJEDNÁVAT? NÁKUPNÍ ŘÁD

9.1.  Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „e-shop“)
 • elektronickou poštou (e-mail)
 • Facebook

9.2. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky, tj.:

jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího

 • IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
 • název zboží, kód zboží
 • množství, barvu, velikost
 • jednotkovou cenu
 • způsob odebrání a dopravy, cenu za přepravné a balné
 • dodací adresu
 • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

9.3. Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím. V případě změny objednávky je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím.

9.4. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka.10. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

10.1.  Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího a každý kupující je při koupi zboží na tyto podmínky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy a v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí. 

10.2.  Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem zveřejnění na internetových stránkách.

 • Registrovat

Registrování nového účtu

Už máte účet?
Přihlaste se zde Nebo Reset hesla